Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 29

20.06.2006 16:14

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 29

Den : úterý 20.6.2006

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 20,30 hodin

Jména ověřovatelů : Jan Holub, Jaroslav Cvrček Jména omluvených členů ZO: Hoření Zdeněk Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Závěrečný účet r.2005 2/ Stanovení počtu zastupitelů 3/ Kontrola čerpání fin.prostředků PO MŠ a ZS Koberovy 4/ Různé

Průběh jednání Schválení programu. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo „Závěrečný účet obce“ a schvaluje celoroční hospodaření Obce Koberovy. Souhlas s hospodařením obce je dán s výhradami, na jejichž základě přijímá obec tato opatření,potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při auditu:

  1. ZO Koberovy pověřuje předsedu kontrolního výboru, aby zajistil:

a/ Provádění kontroly plnění rozpočtu způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně 250/200Sb. b/ Kontrolu sestavování výkazu Fin2–12M. c/ Prověření potřeby odčerpávat prostředky z investičních fondů Obci nebyla způsobena žádná škoda, ani případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnu, nejsou žádná.
Obec v r. 2005 hospodařila s přebytkem 742 tis.Kč, který mohl být i vyšší o neobdrženou přislíbenou dotaci na vysokorychlostní internet ve výši 1462 tis.Kč. Hlasovalo pro: 9 zastupitel

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo opatření č.j.91/2006:

  1. ZO Koberovy pověřuje předsedu kontrolního výboru, aby zajistil:

A/ Provádění kontroly plnění rozpočtu způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně 250/200Sb. B/ Kontrolu sestavování výkazu Fin2–12M. C/ Prověření potřeby odčerpávat prostředky z investičních fondů PO. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a stanovilo, že počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v podzimních komunálních volbách, bude činit 11 členů, tak jako doposud. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Koberovy č.1/2006 „ O zónách s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší“. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

5/ ZO projednalo potřebu umístit cca 10 m svodidel u silnice na Hamštejn, nad Kotalíkovi.

6/ P. starosta informoval ZO o přípravách na zkapacitnění ČOV , které by koncem června 2006 měla provádět fa Damko ze Semil.

7/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo půjčku z FRB pro p. Matušku bytem Koberovy čp. 149 ve výši 20000,– Kč. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

8/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy s pí Brožovou, na byt v Koberovech čp. 102 a to do 31.12.2006. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

9/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí, jednání CHKO o možnosti stanovit na území obce „ Přírodní chráněnou památku“. Za tímto účelem byla na OÚ v Koberovech zorganizována schůzka vlastníků pozemků, aby se k problematice vyjádřili. Vlastníci chápou důležitost ochrany místní přírody a neměli námitek proti započetí prací na posudku pro toto území, který by potvrdil, že zájem ochrany přírody v naší obci převyšuje zájem těžit nerostné suroviny.

10/ P. starosta informoval ZO o průběhu prací na opravách Základní školy v Koberovech a zároveň upozornil ZO na vhodnost vybavit novou podkrovní učebnu také novým nábytkem a počítači, tak aby vznikla opravdu moderní učebna. Zastupitelstvo obce záležitost projednalo a rozhodlo o navýšení rozpočtu na vybavení ZŠ novým nábytkem a výpočetní technikou o 250 tis.Kč . Financováno bude z reserv minulého roku. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

10/ P. starosta informoval ZO o průběhu asfaltování místních komunikací v obci a také o tom, že se podařilo zajistit vyasfaltování části silnice od křižovky u Rutkovských směrem na Loučky.Tento úsek byl předmětem opakovaných stížnosti místních občanů.

11/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161, odst.6, písm.b zákona č.561/2004Sb. v ZŠ Koberovy.

12/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161, odst.6, písm.b zákona č.561/2004Sb. v MŠ Koberovy.

13/ P starosta informoval ZO o průběhu prací na zkušebním vrtu na Michovce u čerpací stanice. Vrt je v současné době 195 m hluboký, 100m je sloupec vody. Na to, aby se zjistila vydatnost vrtu, je třeba provést čerpací zkoušky a to znamená vrt vystrojit perforovanými šroubovými vložkami. ZO o souhlasí s touto investicí, ale čerpadlo doporučuje, pokud to půjde, na zkoušku zapůjčit.

14) Připomínky zastupitelů: – potřeba deratizace kanalizace z důvodu výskytu potkanů

  • podnět na posílení signálu mobilního operátora Pegas
  • podnět na posílení signálu mobilního operátora Eurotel

    .…………………………………….
    Jindřich Kvapil, starosta obce

Tomáš Hušek, 1.ověřovatel

Iva Hartlová, 2. ověřovatel

Zpět