Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 3

12.12.2006 16:16

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 3

Den : úterý 12.12. 2006

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,30 hodin

Ukončení: 20,15 hodin:

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Rutkovský , Miroslav Papež

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Řešení středu obce

2/ Změny rozpočtu 2006

3/ Rozpočtové provizorium 2007

4/ Nákup pozemků

5/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ Zasedání ZO navštívil pan ing. arch. Duda z firmy Atelier Liberec. Projednal spolu ZO některé představy o budoucí podobě a využití veřejného prostranství mezi MŠ a ZŠ. ZO zadalo vypracování několika verzí budoucí podoby tohoto prostranství, tak aby bylo možno vybrat optimální řešení.

2/ ZO projednalo a schválilo „Rozpočtové změny č.4 roku 2006“. V příjmech byl rozpočet navýšen o 2152 tis.Kč, ve výdajích došlo pouze k přesunům mezi paragrafy, celkový objem výdajů zůstal nezměněn.Viz.příloha č.1 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO projednalo a schválilo „ Rozpočtové provizorium na r.2007“, viz příloha č.2 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO projednalo a schválilo nákup pozemku dle GP č.372–661/2006. Jedná se o část lesního pozemku 3301/1, část a), o výměře 7m2, která bude přičleněna k stpč 715, LV 10001. Pozemek bude zakoupen od pí Vondrové Mileny za celkovou cenu 700Kč.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO projednalo a schválilo nákup pozemku ppč.3142/3, o výměře 239 m2, který je ve spoluvlastnictví Úřadu pro zastupování státu ČR a manželů – Lidmila a Zdeněk Štastný, Koberovy 3 , z důvodu zajištění přístupu k vrtaným studnám obce pod Čertím kopečkem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ ZO projednalo a schválilo navýšení nájemného v obecních bytech od ledna 2007 o 10%. Nevyužilo tak maximální možnost navýšení nájmů o 15,3% a to z důvodu, že se jedná o sociální byty. Na některém z příštích zasedání bude řešena výše nájmů z nebytových prostor ve vlastnictví obce.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO projednalo a schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod na projednávání přestupků.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ P. starosta informoval ZO:

a/ o přípravách prací na opravu požární nádrže, předběžný rozpočet cca 370 tis . Kč

b/ o navýšení cen za likvidaci odpadu pro občany. Fa Marius Pedersen Group-severočeské komunální služby zdůvodňuje úpravu cen tím, že dojde ke zvýšení poplatků za uložení na skládkách a to u komunálního odpadu z 300Kč/tunu na 400Kč/tunu a u nebezpečného odpadu z 1200Kč/tunu na 1400 Kč/tunu. Od toho se pak budou odvíjet i ceny za odvoz popelnic

c/ o jednání o skládce pod silnicí směrem na Fialník . Skládka se nachází na katastru Louček a pozemek na kterém byla odhalena je ve vlastnictví Pozemkového fondu. Jedná se o ohrožení životního prostředí a fyzickým osobám hrozí za takovéto ukládání odpadu až 50 000,– Kč pokuta a podnikajícím osobám je ještě mnohem vyšší

d/ žádost o stavební povolení na vodovod do doleních Koberov bude podána ještě do konce roku 2006

9/ ZO projednalo stížnost na dopravní situaci v obci a bude hledat řešení k jejímu zlepšení.Také byla projednána potřeba rozšíření silnice k Hamštejnu, ovšem vzhledem k profilu terénu v kterém je silnice vedena není její rozšíření možné.

10/ P. Papež informoval ZO o tom, že v každé osadě obce Koberovy je připraven plnit svou funkci pouze jeden hydrant. Umístění těchto hydrantů bude zjištěno.

11/ P. Cvrček otevřel diskuzi o potřebě posílení pracovní síly na úklid obce v souvislosti s tím, že zaměstnanec se zabývá i tříděním papíru a plastů. K tomu bylo sděleno, že došlo od září k redukci třídění, kdy jsme opustili časově náročné třídění papíru a ten je nyní neroztříděný předáván Sběrným surovinám. Zůstává pouze třídění plastů, které lze bez větších problémů zvládnout a lisování PET se provádí převážně v nepříznivém počasí. Dále p. Hlubuček byl 2 měsíce v pracovní neschopnosti a i přesto se dařilo udržovat pořádek v obci ( p. Brodským).

Jindřich Kvapil starosta obce

Vladimír Rutkovský 1.ověřovatel

Miroslav Papež 2. ověřovatel

Zpět