Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 30

19.09.2006 16:14

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 30

Den : úterý 19.9.2006

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin Ukončení: 20,30 hodin

Jména ověřovatelů : Iva Hartlová, Pavel Havlíček

Jména omluvených členů ZO: Hoření Zdeněk

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Zpráva o hospodaření obce k 30.6.2006

2/ Nákup pozemků

3/ Zpráva kontrolní komise

4/ Návrh na změny rozpočtu č.3

5/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo „Zprávu o hospodaření Obce Koberovy k 30.6.2006“. Tato zpráva je přílohou č.2 usnesení č.30 z 19.9.2006. Hlasovalo pro: 10 zastupitel

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo odkup části pozemku ppč.1718/7, díl b, k.ú. Besedice, o výměře 400m2, od vlastníků zapsaných na LV18 u KÚLK, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Dále byla předjednána potřeba nákupu pozemků u rozšířeného vodojemu na Hamštejně a také u zázemí pro vlek na Hamštejně.

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.7.2006 o kontrole výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků k 30.6.2006 – FIN 2–12M. Kontrola byla provedena způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně 250/200Sb. Zpráva je přílohou č.3 usnesení č.30 z 19.9.2006.

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 7.8.2006 o kontrole placení místních poplatků. Zpráva je přílohou č.4 usnesení č.30 z 19.9.2006.

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo návrh finančního výboru ze dne 7.8.2006 na provedení rozpočtových změn č.3/2006. Návrh změn rozpočtu obsahuje přesuny v položkách a dále také změny rozpočtu, které nešly rozpočtovat nebo jejich přesnější výše nebyla v době tvorby rozpočtu známa. Úpravy rozpočtu č.3 představují změny v příjmech + 1045420,–Kč a ve výdajích +890840,–Kč, tzn. že výdaje jsou o 154580,–Kč nižší nežli příjmy. Zpráva je přílohou č.1 usnesení č.30 z 19.9.2006.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo žádost fa Severočeské komunální služby na přemístění kontejnerů na sklo někam na rovinu tak, aby při jejich vývozu mohla být hydraulická ruka, která je zvedá, v rovině. Bylo vytipováno několik možných míst.

7/ Na pozvání pana starosty pohovořila před ZO pí Mgr. Makrlíková, současná ředitelka ZŠ Koberovy. Paní ředitelka nejprve poděkovala ZO Koberovy za investice do rekonstrukce školy. V celé budově ZŠ byla vyměněna okna, fasáda byla zateplena 8cm polystyrenem, byly zhotoveny plovoucí podlahy v učebnách a kabinetech, na chodbách byla položena nová dlažba, byly vyměněny radiátory ústředního topení a budova byla kompletně vymalována. Na půdě byla vestavěna moderní multimediální učebna, která je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a 10-ti počítači, připojenými k internetu. Základní škola se tak zařadila mezi moderně vybavené školy, kde výuka může pobíhat na nejvyšší možné úrovni. Poděkovala svým učitelkám za obrovské nasazení a dřinu při stěhování pomůcek a ostat.vybavení školy z místa na místo při prováděné rekonstrukci a ocenila zásluhy učitel. sboru na tom, že škola je nyní uspořádána účelně, s citem a smyslem pro estetiku. Zvláště pak vyzdvihla i pedagogické schopnosti a krásný vztah k dětem u pí Radky Huškové, která si své znalosti ještě prohlubuje studiem při zaměstnání.. Dále paní ředitelka seznámila ZO s koncepcí školy v dalších letech. Učitelský sbor se podařilo stabilizovat a proto se rozhodla ponechat jej v této podobě minimálně 5 let. Po této době přislíbila pomoci najít vhodnou osobu, která zajistí řádný chod ZŠ Koberovy a bude pokračovat v nastartovaných nových projektech výuky. V další etapě by si paní ředitelka přála některé opravy ve školní jídelně, úpravy okolí školy a zajištění bezpečné cesty ze ZŠ do školní jídelny, úpravu středu obce a nalezení vhodného místa pro zřízení vyhovujících šaten pro ZŠ.

8/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č.2916/1 ve vlastnictví Obce Koberovy ve prospěch vlastníků parcel ppč.2916/3, k.ú. Koberovy a stpč. 143, k.ú Koberovy , Kateřiny Řezníkové a Libora Kochánka i všech jejich dalších budoucích vlastníků . Jedná se o právo položení,údržby a oprav vodovodní přípojky a kanalizační přípojky a právo průchodu a průjezdu. Na toto břemeno byla již předčasem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

9/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo žádost p. Fencla a schválilo příspěvek Českému svazu včelařů, ZO Železný Brod, ve výši 2000 Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

10/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozšíření nabídky kabelové televize o nový program „FILM+“a to bez navýšení poplatku. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

11/ P. starosta informoval ZO :

a/ již od příštího týdne lze objednat hlasové služby po místní internetové síti, tzv. IP telefonii, hlasové služby KOBEROVY VOICE. Prozatím je k dispozici 100 libereckých čísel, která budou zařazena i v Libereckých „Zlatých stránkách“. Pokud si účastník bude přát zachovat své dosavadní číslo, je to možné odkoupením od fa Telefónika O2 Czech republik, a.s.( bývalý Český telecom) za 3000,– Kč. Výhodou budou nižší ceny za volání, žádný paušální poplatek a on-line přístup k výpisu hovorů přes internet, měsíční fakturace formou inkasa z účtu, hovory po IP síti zdarma! Počáteční investicí bude pouze nákup IP brány za cenu okolo 2000,– Kč, telefon pak už může mít svůj, i analogový

b/ byly provedeny kolaudace: zázemí vleku na Hamštejně, vodovod Hamštejn, rekonstrukce školy v Koberovech, zkapacitnění ČOV

c/ práce na stavbě stání pro rolbu již započaly

d/ 20.9.2006 bude proveden nový vrt u Čertího kopečku, tak aby byl nalezen dostatečný zdroj vody pro Koberovy

e/ CHKO Český ráj připravuje vyhlášení přírodního parku v místech, kde bylo vyhlášeno chráněné vápencové ložisko, aby tak zabránilo možnosti vydobývat tyto vápencové zásoby. K tomuto bodu vyslovili zastupitelé připomínku na posuzování záměrů nových staveb v obci, a žádají, aby posuzování, co se do stávající obce hodí či nehodí k výstavbě nebylo ponecháno na libovůli jednoho člověka, ale bylo posuzováno alespoň týmem architektů s místní znalostí. Jinak hrozí , že do budoucna budeme mít v obci ne domy s krásnou architekturou, ale samou stodolu.

12/ Pan starosta poděkoval dosavadnímu zastupitelstvu za dobrou práci v uplynulém čtyřletém období a pozval všechny i s rodinnými příslušníky na závěrečné zasedání do restaurace na Hamštejně, dne 13.10. v 18 hodin.

13/ Zastupitelé obce Koberovy poděkovali také panu starostovi za příkladnou práci pro obec, pochválili obzvláště množství dotací, které se podařilo do obce přinést. ZO poté schválilo poskytnutí finančního daru obcí podle zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro pana starostu obce, a to ve výši jednoho jeho měsíčního platu a zároveň schvalují provedení příslušné rozpočtové změny.

Zdrželi se : 1 zastupitel Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

14/ Připomínky zastupitelů k řešení:

a/ údržba některých pozemků – zarostlé plevelem

b/ posunutí označníku počátku obce Koberovy směrem k Besedicům, až za Novákovi z důvodu nové výstavby rodinných domů v této části obce

c/ odtravnit chodník do doleních Koberov

d/ komplexně opravit příkopy k Hamštejnu, zkontrolovat i u nové zástavby

e/ nová výstavba si žádá nové sítě VN a NN – je třeba dávat kabely do země, nikoliv na sloupy, které zhyžďují vzhled obce( to ale ochranářům zřejmě nevadí)

f/ podnět na posílení signálu mobilního operátora Pegas

g/ podnět na posílení signálu mobilního operátora Eurotel

.……………………………………. Jindřich Kvapil, starosta obce .…………………………………….

Iva Hartlová, 1.ověřovatel

………………………………. Pavel Havlíček, 2. ověřovatel

Zpět