Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 4

30.01.2007 15:47

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 4

Den : úterý 30.1.2007

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18, hodin

Ukončení: 19,15 hodin

Ověřovatel: Cvrček Jaroslav, Hartlová Iva

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Petice proti diskriminaci venkova

2/ Pronájem nebytových prostor

3/ Pozemkové úpravy

4/ Rùzné

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ Zasedání ZO projednalo Petici proti diskriminaci venkova v otázce rozpočtového určení daní a schválilo podpořit tuto petici.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ P. starosta seznámil ZO se všemi nebytovými prostorami, které v současné době Obec Koberovy pronajímá. Je to:

 1. Restaurace – Petr Škoda
 1. Hasič.zbrojnice Vrát – Zdeněk Hoření
 1. Besedice 47, přízemí – Fa Tejas
 1. Michovka Kaplička – Marek Aleš
 1. Klubovna v ZŠ – Hasiči
 1. Areál Kalich – Zahrádkáři Besedice
 1. Hřiště Zahájčí a za sokolovnou
 1. Přízemí MŠ Koberovy- Fa Evatex

Zastupitelé budou o nájmech v těchto prostorách jednat, finanční komise připraví případné návrhy na úpravu těchto nájmů.

3/ ZO projednalo a schválilo podat žádost o provedení pozemkových úprav na území Obce Koberovy Pozemkovému úřadu v Jablonci nad Nisou. Tyto úpravy by měly vést k odstranění nesouladu mezi evidovaným vlastnictvím parcel v KN a skutečným stavem pozemků v terénu, ke zprůhlednění vlastnických vztahů a průchodnosti krajiny.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Automotoklub Sosnová požádal o vydání souhlasu s uspořádáním 34. ročníkz Rally Bohemia 2007 na katastru naší obce, včetně rychlostní zkoušky z Líšného přes Prosíčku , Vrát, Chloudov až na Dlouhý. ZO projednalo všechna pro a proti a nakonec se usneslo vyjádřit nesouhlas, především z důvodu špatného stavu povrchu dotčených komunikací.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO projednalo a schválilo působení MAS Turnovsko na území Obce Koberovy.

Hlavním posláním sdružení je podporovat aktivity vedoucí k naplnění rozvojových záměrů projektu „MAS Turnovsko“, který byl zpracován z iniciativy obyvatel mikroregionů Jizera a Podkozákovsko, a který navrhuje kroky k rozvoji území v oblastech :

 1. zemědělství a údržba krajiny
 2. obnova venkovského prostředí a tradiční zástavby
 3. ochrana kulturních a přírodních památek a realizace prvků systému ekologické stability
 4. podpora rozvoje lidských zdrojů formou zachování základních malotřídních škol na vesnicích
 5. podpora drobného a středního podnikání ve venkovských oblastech a ploch pro podnikání ve velkých centrech regionu nebo na hlavních komunikacích
 6. rozvoj cestovního ruchu a vytváření provázané nabídky služeb turistům
 7. budování vodní, kanalizační a odpadové infrastruktury k ochraně životního prostředí
 8. řešení údržby komunikací a systému dopravní obslužnosti.

Další činností sdružení je vytváření a realizace vlastních projektů pro obnovu venkova, podporu kulturní činnosti v regionu, projektů pro děti, mládež i ostatní věkové skupiny s odkazem na historické a přírodní dědictví regionu. Další aktivity by měly vytvářet podmínky pro komunikaci mezi rozdílnými skupinami občanů a vytvářet vztahy mezi veřejnou a podnikatelskou sférou. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se mohou stát občané nebo právnické osoby, kteří se chtějí účastnit jeho aktivit nebo se chtějí podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením sdružení. Člen musí souhlasit se stanovami sdružení. Členové jsou přijímáni na základě vyplnění přihlášky. Více na www.masturnovsko.eu .

Hlasovalo pro: 11 zastupitelù

6/ ZO projednalo a schválilo zařadit dodatečně žádosti o změnu územního plánu pro pozemkové parcely ppč. 3140, louka , 662m2, k.ú. Koberovy a ppč.2837, trvalý travní porost, 4100m2 do právě probíhající změny ÚP. Dne 7.2. 2007 přijede do Železného Brodu na náš pověřený úřad pí ing. Mejsnarová a práce na 4. změně územního plánu Obce Koberovy, které probíhají již od r.2003 by se měly postupně chýlit k závěru.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ P. starosta informoval ZO:

a/ O průběhu prací okolo nového vrtu pod Čertím kopečkem, který se stane doplňkovým zdrojem pitné vody. V 1. etapě pro horní tlakové pásmo a Hamštejn, propojení proběhne, jakmile to umožní počasí.

b/ Stavební povolení na vodovod do Doleních Koberov bylo vydáno Veřejnou vyhláškou, visí na úřední desce. Dne 5.2.2007 v 16 hodin zasedne výběrová komise na dodavatele prací pro tuto stavbu. Projektové dokumentace jsou k vyzvednutí ( za poplatek) na OÚ Koberovy.

c/ Ing. Monika Šilarová vypracovala posouzení a návrh údržby zeleně na hřbitově Vrát. Doporučuje využít stávající dřeviny, jen je upravit odborným řezem a vytvořit tvarované živé ploty. Také 2 lípy a borovice před hřbitovní zdí budou vyžadovat zdravotní a bezpečnostní řez. Časem navrhuje odstraňovat prosychající cypřiše a nahrazovat je tisy (Taxus baccata), které lze velmi dobře tvarovat do stěn. Vzhledem ke koncepčnímu řešení by bylo vhodnější odstranit vždy celou řadu cypřišků a nahradit ji skupinou tisů.

d/ Dne 17.2.2007 se bude konat již. 9.ples Mikroregionu Podkozákovsko v Obci Jenišovice. Všichni občané jsou srdečně zváni, vstupenky lze objednat na OÚ Koberovy.

e/ Orkán Kyril způsobil na budovách obce jen nevelké škody, zato v obecních lesích se vyřádil. Kalamitu již likviduje fa p. Kováře.

f/ Mikroregion Podkozákovsko požádá o dotaci z POV – fondu investic v rámci projektu „ Bezpečně po regionu“. Pro obec Koberovy se bude jednat o vybudování komunikace od vleku Hamštejn směrem na Vesec a to ve spolupráci s obcí Mírová pod Kozákovem.

g/ Dne 1.1.2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod, vydaná před 1.lednem 2002 – více informací lze získat na MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, tel. 483 333 984 , pan Kozák –nebo na www.zanikpovoleni.cz .

Jaroslav Cvrček 1.ověřovatel

Iva Hartlová 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta

Zpět