Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 5

06.03.2007 15:55

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 5

Den : úterý 6.3.2007

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18, hodin

Ukončení: 20,00 hodin:

Ověřovatelé zápisu: Eva Cvrčková, Michal Papež

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Rozpočet r.2007

2/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ ZO Koberovy projednalo zprávu finančního výboru ze dne 1.3.2007 a schválilo rozpočet pro r.2007. Příjmy ve výši 8968 tis.Kč, výdaje ve výši 10908 tis.Kč., k financování bude použit zůstatek z min.roku ve výši 1940 tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Prioritami rozpočtu bude v r. 2007 vybudování vodovodu do Doleních Koberov. Na základě doporučení výběrové komise, pověřuje zastupitelstvo obce pana starostu uzavřít smlouvu o dílo s firmou František Zikuda – stavitel Turnov smlouvu o dílo. Další prioritou je posílení vod.zdroje pod Čertím kopečkem, výměna oken v MŠ Koberovy, dokončení garáže pro rolbu, zadání nových projektů – na novou hasičskou zbrojnici, na novou požární nádrž v Koberovech, na řešení středu obce , na novou sportovní halu pro ZŠ.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo hospodaření Obce Koberovy za r.2006 a schválilo „Závěrku s komentářem k 31.12.2006“.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Koberovy projednalo a schválilo nákup pozemku ppč.2875/1 o výměře 501 m2, který spoluvlastní pan Jaroslav Kovář a paní Iva Vodhánělová – každý z 1/2, za smluvní cenu 25000,–Kč, z důvodu zajištění přístupu k vrtaným studnám pod Čertím kopečkem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO Koberovy opětovně projednalo žádost o povolení akce Rallye Bohemia. Protože byla přislíbena oprava komunikací v místech trasy , provedlo revokaci svého usnesení ze dne 30.1.2007. Rozhodlo tak povolit konání akce Rallye Bohemia – rychlostní zkoušku z Líšného na Dlouhý v červnu r.2007.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo proti: 1 zastupitel

5/ ZO projednalo a schválilo aktualizaci „ Programu obnovy venkova“ .

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ ZO projednalo a schválilo půjčku z FRB pro p. Hlubučka , bytem Koberovy čp. 75 ve výši 30000,– Kč. Půjčka bude splacena do 9/2010.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO projednalo a schválilo půjčku z FRB pro p. Rutkovského,bytem Koberovy čp. 82 ve výši 30000,– Kč. Půjčka bude splacena do 9/2010.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ P. starosta pozval ZO Koberovy k prohlídce nových rozestavěných domků na staveništi pod Hamštejnem- na středu 12.3.2007, 16.30hodin.

9/ ZO projednalo a schválilo doplnění „ Statutu kulturního domu v Koberovech“ o poplatek za pronájem malého sálu na akce výdělečného charakteru – 200Kč/ 1 hodinu.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ Předsedkyně SPOZ , pí Eva Šírková pozvala ZO Koberovy a jeho prostřednictvím všechny občany obce k návštěvě divadla v Karlíně, které bylo opětovně otevřeno zrekonstruované po povodních. Muzikál Producenti bude uveden dne 18.května 2007, pátek od 19,00. Lístky v ceně 360Kč/ks jsou k zakoupení na OÚ Koberovy. Autobus bude hrazen z prostředků Obce Koberovy a odjíždět bude okolo 17 hodiny ze středu obce.

Jindřich Kvapil

starosta obce

Eva Cvrčková 1.ověřovatel

Michal Papež 2. ověřovatel

Zpět