Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 7

17.04.2007 15:56

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 7

Den : úterý 17.4.2007

Místo: Počítačová učebna ZŠ Koberovy

Zahájení: 19, hodin

Ukončení: 21,30 hodin: Vladimír Rutkovský, Jiří Plíhal

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Studie řešení středu obce

2/ Informace o přípravě investic

3/ Zpráva České školní inspekce

4/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

1/ Studio Artikl, ing arch. Duda a jeho tým představili ZO tři různé varianty možného řešení středu obce Koberovy.

a/ varianta Lindy Novotné pracuje s představou, že každá skupina obyvatel má zde svůj prostor, počítá se čtyřmi zónami, kde jednu tvoří i vodní plocha nebo soustava rybníčků, prostor směrem k hlavní silnici by byl navýšen z důvodu bezpečnoti malých dětí.

b/ varianta p. Bitnera je velmi odvážná, pracuje s vjemy člověka, prvky umístěné v prostoru by tvořily jakýsi hudební nástroj – zurčící fontánky, kaskády, nášlapné plochy atd. by vydávaly zvuky.

c/ varianta p. ing.arch.Dudy byla řešena poněkud praktičtěji, komplexní řešení včetně prostoru před ZŠ a OÚ a navrhovaná kolonáda u hlavní silnice zaujalo mnohé ze zúčastněných.

Předložené varianty měly poskytnout námět na možné vyřešení prostoru. Co bude v těchto podmínkách upřednostněno rozhodne ZO až na své další pracovní schůzi. Poté atelier zpracuje návrhy a ucelený projekt opět představí zastupitelům i občanům na veřejném zasedání ZO. Pro lepší představu bude vymodelováno prostorové řešení, a teprve poté ZO rozhodne jak dál.

2/ P. starosta informoval ZO o přípravě investic:

a/ Investiční záměr -Vodovod do doleních Koberovy se uskuteční, podpořen bude Sev.vod.společností, která hotové dílo převezme za 432000,– Kč. Žádost o dotaci na tuto stavbu byla již podána na Krajský úřad Libereckého kraje.

b/ Vodovodní vrt Koberovy u Čertího kopečku byl dne 17.4.2007 zkolaudován spolu s vodovodním řadem a kanalizací pro domky fa Atrea a je již propojen s koberovským vodovodním řadem. Jednání o předání SVS,a.s. započnou 18.4.2007.

c/ Stav požárních aut je již na pokraji životnosti a pro nová hasičská auta nebude možno využít stávajících prostor hasičské zbrojnice u ZŠ Koberovy. Vyvstala tak potřeba urychleně se zabývat výstavbou nových prostor, která by svou výškou a rozměry vyhovovala. Za nejvhodnější místo byly vybrány prostory před nynějším OÚ směrem k hlavní silnici. Po souhlasu ZO projektant předložil studii přístavby, kde jsou řešeny jak garáže v přízemí, tak společenská místnost pro hasiče v 1.patře. O stavební povolení bude požádáno a o vlastní realizaci ZO ještě rozhodne.

d/ Výměna oken v MŠ proběhne od 1.7. do 21.8. 2007, 50-ti % dotaci ve výši 360 tis. Kč obdrží obec z Programu obnovy venkova. Pro výměnu všech oken a dveří bylo třeba zažádat v II.etapě o další, již 100% dotaci ze zdrojů Libereckého kraje ve výši 570 tis.Kč. O jejím přidělení bude rozhodovat Zastupitelstvo libereckého kraje v červnu t.r.

e/ Předběžná studie „Multifunkční sportovní haly“ , která bude navazovat na stávající KD z východní strany, zaujala všechny zastupitele. Občané a především mládež a ZŠ uvítají nové prostory na malou kopanou, volejbal, nohejbal, squash [skvoš] a např. i horolezeckou stěnu. Jedním s posledních problémů při realizaci by mohla činit přeložka kanalizace. ZO Koberovy schválilo vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na novou „ Multifunkční halu“.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

f/ ZO Koberovy projednalo a schválilo vykoupení pozemku potřebného při záměru výstavby multifunkční haly v Koberovech. Jedná se o část ppč. 3027/1, k.ú. Koberovy o výměře cca 100 m2 za 500Kč/m2, nákup pozemku bude prozatím ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí, podle níž k odkupu dojde poté, co vstoupí v platnost územní rozhodnutí.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ ZO vyslechlo a vzalo na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce libereckého magistrátu. V závěru zprávy se uvádí :

„Kvalitu výchovy ke zdraví v Základní škole v Koberovech pozitivně ovlivňují školní projekty, začlenění výchovy ke zdraví do výuky jednotlivých předmětů, pestrá nabídka zájmových útvarů pro žáky i mimoškolní sportovní aktivity. Výuku a pestré další aktivity školy zabezpečuje spolupracující pedagogický sbor, který se dále vzdělává. Velmi dobré materiální podmínky školy jsou výsledkem kvalitní spolupráce obce a vedení školy. Řízení školy, personální a materiální podmínky ZŠ k realizaci výchovy ke zdraví jsou na standartní úrovni. Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a úrazová prevence ve vztahu k výchově ke zdraví byly celkově, kromě rizikové konstrukce zábradlí schodiště, hodnoceny jako standartní stav.“ Formální náležitosti vzdělávání podle aktuálního stavu ve školním roce 2006/2007 jsou v souladu s právními předpisy kromě kapacity školní družiny.

4/ ZO obdrželo, vyslechlo a vzalo na vědomí písemnou zprávu o stavu výjezdové jednotky SDH Koberovy, podanou p. Pavlem Pospíšilem, velitelem VJ SDH. Zpráva konstatuje, že výjezdová jednotka obce je plně akce schopná pro plnění úkolů vyplývajících z jejího zařazení v JPO V. Upozorňuje však na špatný tech.stav vozu Škoda CAS 24RTHP z r.1969 a navrhuje velmi vážně uvažovat o nákupu novějšího typu vozidla.

5/ ZO projednalo žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci opěrné zdi místní komunikace nad ppč.3184, k.ú. Koberovy. ZO rozhodlo, že je třeba provést šetření na místě a o žádosti bude rozhodovat až na svém příštím zasedání.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ ZO schválilo příspěvek „Sdružení postižených v Železném Brodě“ ve výši 2000 Kč.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

7/ P. starosta informoval ZO:

a/ O nabídce pronájmu vánočního osvětlení – ZO prozatím neprojevilo zájem.

b/ O zájmu filmařů odkoupit koně (cvičebního) z KD – prodávat se prozatím nebude.

c/ O posunu příštího termínu zasedání ZO z 22. na 29.5.2007.

8/ ZO vyslechlo poměrně ostré připomínky pí Vanclové a pí Paldusové ke kauze, v níž se cítí poškozeny tím, že „cviční Pilátes“ nebyla výdělečná akce, ale zpestření sokolského cvičení žen a proto nebylo třeba použít písemnou formu dopisu s poukázkou na porušení Statutu KD, ale jistě šlo vše vyřešit ústním jednáním.
P. starosta trval na názoru, že upozornění bylo jeho povinností. Touto záležitostí se zabývalo zastupitelstvo na svém jednání již 6.3.2007, kdy uložilo starostovi napsat paní Vanclové dopis, který by upozornil na podmínky, které jsou stanoveny zastupitelstvem obce ve formě Statutu KD a týkají se nájmu těchto prostor. Reakce paní Vanclové a paní Paldusové jsou neadekvátní.

Vladimír Rutkovský 1.ověřovatel

Jiří Plíhal 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět