Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 8

04.06.2007 15:55

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 8

Den : pondělí 4.6.2007

Místo: Zasedací místnost OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 21,30 hodin:

Ověřovatelé: Eva Šírková, Zdeněk Hoření

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Schválení návrhu zadání změny č.4 ÚPSÚ Koberovy

2/ Žádosti o převod majetku

3/ Rùzné

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo a schválilo návrh zadání změny č.4 územního plánu Obce Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy projednalo žádost pí Pokorné o odkup části obecního pozemku, který se nachází mezi čp.100 Koberovy a hlavní silnicí. ZO schválilo zveřejnit záměr převodu části ppč. 1699 a 1792/9, k.ú. Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy projednalo žádost p. Šťastného o převod obecní studny nacházející se na jeho vlastním pozemku do jeho vlastnictví. ZO schválilo zveřejnit záměr převodu studny na ppč. 3142, k.ú. Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Různé:

A/ P. starosta informoval ZO o průběhu rekonstrukce vodovodu na Michovce

B/ P. starosta informoval ZO o poděkování včelařů za spolupráci a jejich žádost o příspěvek na činnost organizace včelařů. ZO žádost projednalo a schválilo příspěvek „Sdružení včelařů v Železném Brodě“ ve výši 2000 Kč. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

C/ P. starosta informoval ZO o přípravách rekonstrukce KD a jeho rozšíření o multifunkční halu. Projekční práce probíhají, během 14 dnů bude dokumentace k územnímu řízení. Z důvodu financování je třeba rekonstrukci rozdělit na 2 etapy. Žádost na 1.etapu ve výši 15 mil. Kč na r.2008 již byla zpracována a odeslána na MF. Zpracování žádosti i výběrové řízení na zhotovitele stavby bude zajišťováno dodavatelsky.

D/ P. starosta informoval ZO o přípravě nového projekčního návrhu řešení středu obce.

E/ P. starosta informoval ZO o potřebě řešit mobilitu zásahové jednotky SDH Koberovy . Je třeba nechat posoudit, zda by oprava stávajícího auta –cisterny byla rentabilní. Pokud ne, bude nutno nejprve postavit novou garáž formou přístavby k čp.140 v Koberovech a teprve následně pořídit novější auto. Parkování nové techniky mimo garáž označilo ZO jako nežádoucí.

F/ ZO projednalo a schválilo návrh na rozdělení zisku vlastní PO ZŠ Koberovy – celý HV ve výši 4401,35 Kč bude použit na úhradu ztráty z r. 2005. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

G/ ZO projednalo a schválilo návrh na rozdělení zisku vlastní PO MŠ Koberovy – celý HV ve výši 1087,96 Kč bude použit na úhradu ztráty z r. 2005. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

H/ ZO projednalo a schválilo navýšení ceny obědů ve školní jídelně o 5 Kč na jeden oběd. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

I/ ZO projednalo žádost organizátorů projektu „ Dědeček automobil 2007“ a schválilo poskytnout sponzorsky pro akci TOUR DE MORAVIA – 11.jízda historických vozidel po stopách barona Liebiega – plochu ve středu obce za účelem parkování a sociální zázemí v KD nebo klubovně hasičů. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

J/ ZO projednalo složitou situaci v Besedicích, kde parkuje spousta aut a je mnohokrát i snížena průjezdnost silnice II.třídy. ZO doporučuje parkoviště v Besedicích vyklidit a schválilo záměr, aby Obec Koberovy vypsala výběrové řízení na pronájem parkoviště v Besedicích. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

K/ Zastupitelé upozorňují na špatný technický stav traktůrku na sekání a doporučují uvažovat o koupi nového.

L/ ZO schválilo navýšení nájmu od 1.7.2007 v nebytových prostorách MŠ Koberovy pro fa p. Pileckého o 10%. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

M/ ZO prodiskutovalo stížnosti občanů na poruchovost internetu a IP telefonů. Obec Koberovy má na opravárenský servis uzavřenu smlouvu, fa Katro Semily drží 24-hodinový dozor prostřednictvím přímého dohledu přes obrazovku a je schopna poměrně brzy od zjištění či nahlášení poruchy dát vše do pořádku. Fa Katro také provedla celkovou kontrolu všech zesilovacích bodů a technicky prověřila celou sítˇ. Problémem zůstává buď to, že lidé mají své modemy odpojeny od sítě a tak není možné na dálku zjistit poruchu, zásah bleskem, kdy dojde k vážnějšímu poškození nebo nenahlášené výpadky elektrické energie . Může jít i o vyjímečný problém v dodávce datových služeb internetu, kterou zajišťuje fa České Radiokomunikace přes Lidos Klatovy. Také neodborná připojení v domácnostech mohou rušit zpětné cesty pro internet. Neovlivnitelné je dále i chybné připojení v domácnostech- rozpojené nebo poškozené kabely, chybné vnitřní nastavení v počítači. Tyto různé příčiny poruch je možné včas opravit pouze tehdy, když se o nich ví. Zastupitelstvo proto určilo pro nahlašování problémů s internetem 3 telefonní linky:1/ 483 389 346 – pevná na obecní úřad 2/ 603 980 970 – Jindřich Kvapil 3/ 737 886 216 – Jaroslav Cvrček . Je vhodné zaslat alespoň SMS . Z důvodu dohledového programu bude položen ještě jeden kabel v Besedicích k domečku. Dále bude třeba vyměnit kabel v délce cca 200m mezi Janusovými a Novotnými.

N/ ZO projednalo stížnosti podané prostřednictvím pí Šírkové na často tekoucí rezavou vodu v hořeních Koberovech. P. Papež slíbil provést odkalení.

O/ ZO projednalo problematiku špatného signálu mobilních operátorů, z nichž nejhorší je T-mobil. Žádají o vyhlášení podpisové akce na podporu posílení signálů a pověřují p. starostu, aby jednal s příslušnými operátory o nápravě.

P/ ZO pověřuje p. starostu, aby jednal s policií o možnosti posunout označení počátku obce až k odbočce ke hřbitovu. Dále pak zajistit označení odbočky v Besedicích na návsi směrovkami Loučky a Michovka.

Q/ P. Cvrček upozorňuje na vzrostlé stromy u domu eč.305 na Vrátě, které zcela zakrývají veřejné osvětlení. Prozatímním řešením bude tyto lampy odpojit a obec vyzve majitele domu o učinění opatření k nápravě.

R/ ZO projednalo rozrůstající se nešvar –pálení odpadů na zahradách. Občané nejen že znepříjemňují život sousedům a poškozují životní prostředí, ale vystavují se i poměrně vysokým pokutám, které za takovéto jednání ukládá zákon.

S/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí započetí prací na výstavbě vodovodu do Doleních Koberov začátkem července. Projekty jsou již před dokončením. Co se týče financování, byla zajištěna dotace ve výši 900 tis.Kč z Libereckého kraje a 400 tis.Kč SVS a.s. spolufinancování a ostatní náklady Obec Koberovy.

T/ P. Cvrček doporučuje jednat s fa Atrea o možnosti rozšířit silnici k Hamštejnu z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci.

U/ ZO projednalo nebezpečí hrozící z důvodu velmi přerostlých stromů na ppč. 2994/3 v Koberovech –za bývalou brusírnou u silnice na Besedice. Obec Koberovy vyzve vlastníka k urychlenému odstranění těchto stromů, než se něco přihodí.

V/ ZO nemá námitek proti vyasfaltování cesty k zajištění příjezdu po obecní cestě k čp.36 v Koberovech, p. starosta ještě zjistí konkrétní situaci a rozhodne , zda bude možné toto realizovat ještě letos při plánovaném asfaltování cesty za čp.157 a před čp.157 směrem k čp.128 v Koberovech.

W/ ZO projednalo stížnosti na neutěšený stav v restauraci v Koberovech a doporučuje provést kontrolu v tomto zařízení. Na jejím základě bude poté rozhodnuto jak celou situaci řešit.

Eva Šírková 1.ověřovatel

Zdeněk Hoření 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět