Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 9

26.06.2007 15:56

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 9

Den : pondělí 26.6.2007

Místo: Zasedací místnost OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 20,00 hodin:

Ověřovatelé: Jiří Plíhal, Vladimír Rutkovský

pí. Iva Hartlová se dostavila v 19,20 hod.

Jména omluvených členů ZO: -Michal Papež

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Schválení závěrečného účtu Obce Koberovy

2/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

1/ Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Koberovy za rok 2006, společně se zprávou o výsledcích hospodaření s výhradou a přijal následující opatření k odstranění vytýkaných nedostatků:

  1. Kontrolní komise prověří aktuálnost používaných vnitřních účetních předpisů Obce Koberovy a doporučí případné přepracování.
  2. Z výpisu z katastru vyplývající existence věcných břemen (vpočtu2) bude podrobeno inventarizaci v r. 2007 a dále si obec vyžádá potvrzení eminenta cenných papírů o vlastnictví obce k datu účetní uzávěrky

    Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo projednalo nabídku přijetí darů od Ing. Daniela Morávka, Bedřichov č. evid. 1674, 468 12 Bedřichov, a to

a/ pozemku – poz. parc. č. 3118/8 – ostat. pl. o vým. 1.841 m2 v kat. úz. Koberovy, jak jest nově zaměřen v GP č. 363 – 061/2005,

b/ zpevněných komunikací a parkoviště v areálu nové výstavby 13-ti RD situovaných na shora uvedeném pozemku.

Zastupitelstvo přijetí darů schválilo a přijme tyto dary. Pokud jde o dar pod písm. b), ten příjme po přísl. kolaudaci.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo projednalo nabídku přijetí daru od firmy ATREA s.r.o , V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou a to inženýrských sítí v areálu nové výstavby 13-ti RD a to dešťové kanalizace ( veřejná část) a veřejné osvětlení. ZO obce přijetí daru schválilo a přijme tento dar po zkolaudování těchto sítí.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo projednalo situaci okolo svého objektu na Prosíčce, který je podmáčen. P. starosta předložil nabídku firmy p. Hubáčka ze Železného Brodu na podříznutí objektu a jeho odvodnění. Zastupitelstvo schválilo zadání těchto prací. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ Různé:

a/ Informace o zahájení výměny oken v MŠ – započne 2.7.2007. Práce bude provádět firma Profes stavby Turnov a firma Jiří Rutkovský Koberovy. Malování objektu zajistí p. Vitvar z Besedic. Dokončení prací (výměna oken ) je nasmlouváno na 20.8.2007 – výměna dveří do konce října.

b/ Pronájem parkoviště v Besedicích – je třeba zpřesnit zadávací podmínky, aby případní uchazeči měli stejné zadání. Zajistí starosta informací u okolních obcí.

c/ p. Zvolánek předložil nabídku na výstavbu občerstvení ve středu obce u autobusové zastávky. Tento projekt je třeba nechat posoudit Ing.arch. Dudovi, který pro nás zpracovává řešení středu obce, zda tento projekt by mohl do tohoto řešení zapadnout. ZO toto vzalo na vědomí a o nabídce rozhodne později.

d/ p. starosta projednal s firmou Atrea s.r.o. možnost rozšíření komunikace v úseku mezi čp. 142 a čp. 123 v Koberovech o 1 m. Ing. Morávek souhlasí a Obec Koberovy na své náklady provede zatrubnění příkopa a vyasfaltování pruhu o šířce 1 m. Práce provede firma Jan Švarný Koberovy.

e/ Byla projednána žádost pana Maříka o odkup části komunikace u jeho domu na Michovce. Byla vznesena připomínka p. Papeže, že tato komunikace slouží jako přístupová cesta k vodojemu. Je třeba provést místní šetření.

f/ Výstavba vodovodu do Dolních Koberov – akce bude zahájena koncem července. Majitelé nemovitostí mají hotové projekty na přípojky. Stavbu bude provádět firma Zikuda Turnov.

g/ Byla projednána informace Obce Rakousy o zájemcích o koupi obecní cesty. Zastupitelstvo se seznámilo se stanoviskem manž. Löffelmannových, kteří vlastní nemovitost na našem katastru a kde prodej cesty na části Obce Rakousy by jim znemožnil přístup k jejich nemovitosti. ZO proto nedoporučí Obci Rakousy tento prodej uskutečnit.

f/ připomínka – Zbirohy pod vysílačem je na silnici hrb – je třeba ho opravit . – Provede firma Jan Švarný

g/ ucpaný příkop na Michovce pod kravínem – nutno nechat pročistit.

h/ ZO projednalo nabídku na prezentaci obce v turistickém průvodci č. 2 – Český Ráj – Turnovsko, který vydá nakladatelství Soukup – David v postupném nákladu 10.000 výtisků. ZO odsouhlasilo prezentaci obce v barevné příloze publikace.

Jindřich Kvapil starosta

Ověřovatel:

1/ Jiří Plíhal

2/ Vladimír Rutkovský

Zpět