Zápis ze zastupitelstva obce č. 17 ze dne 9.12.2008

19.12.2008 14:49

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 17

Den : úterý 9.12. 2008

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 18, 00 hodin

Ukončení: 19,50 hodin:

Ověřovatelé: Zdeněk Hoření, Eva Šírková

Omluvených členů ZO: 0

Jména neomluvených členů ZO:

- Program: 1/ Kanalizace Hamštejn

2/ Rozpočet 2009

3/ Věcné břemeno na ppč. 3418, k.ú.Koberovy

4/ Rùzné

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo záměr vybudovat cca 200 m kanalizace, která by se napojila na stávající kanalizaci pod.čp.137 v Koberovech, a schválilo přípravu studie k územnímu řízení pro vybudování této nové části kanalizace na Hamštejně. Bude ještě třeba jednat s majiteli dotčených pozemků a napojit alespoň 20 obyvatel.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2009 . Rozpočet byl schválen jako schodkový s využitím přebytku z předchozích let. Příjmy v objemu 11 272 tis.Kč a výdaje v objemu 13 304 tis. Kč. Financování bude činit 2032 tis.Kč. Schodek představuje vyčlenění vlastních prostředků na stavbu víceúčelové haly , nutné při žádosti o dotaci. Viz. Příloha č. 1 Závaznými ukazateli pro rozpočet obce, PO MŠ Koberovy a PO ZŠ Koberovy je celkový objem příjmů a celkový objem výdajů, stanovený tímto schváleným rozpočtem pro jednotlivé organizace.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové změny č.3 pro r.2008. Celkové příjmy a výdaje se nezmění, dojde pouze k přesunům mezi položkami a paragrafy. Viz příloha č.2.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo uzavření věcného břemene na ppč. 3418, k.ú. Koberovy – přípojka plyn- ve prospěch ppč. 513/1 a 515/1, k.ú. Loučky u Turnova.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy projednalo žádost pí Velové o zakoupení krbových kamen do „Obecní hospody“ z důvodu snížení nákladů na vytápění a zpříjemnění prostředí. Komín byl podroben revizi fa Zeman . ZO nákup krbových kamen pro klub KD v Koberovech schválilo.

Zdrželi se: 3 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy projednalo nabídku p. Jaroslava Vovsa a schválilo záměr směny pozemků ppč. 663/2 ve vlastnictví p. Jaroslava Vovsa za část ppč. 3061/1, k.ú. Koberovy ve vlastnictví Obce Koberovy. Záměr bude zveřejněn po odměření.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o pokračování projektu Greenway Jizera- cyklostezka údolím Jizery . Na úsek Líšný-Dolánky-Svijany bude zažádáno o dotace z EU s plánem vybudování do r.2011. Projekt počítá se zřízením 2 lávek přes řeku Jizeru na Malé Skále.

8/ ZO obce projednalo a schválilo rozšíření nabídky Koberovské KT o nové programy TV Barrandov a TV NOVA-sport a to bez navýšení poplatků od občanů.

9/ ZO Koberovy vzalo na vědomí kolaudaci přístavby k MŠ KOBEROVY, Koberovy čp.140. Zde sídlí již od r.2000 OÚ a knihovna . Kolaudace byla zdržena nevyřízenými majetkovými vztahy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ ZO Koberovy vzalo na vědomí 2 vyhlášky – Vyhlášku o změně BPEJ v k.ú. Besedice a Vyhlášku, kterou jsou vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy v katastru Besedice.

11/ Fa Severočeské komunální služby Jablonec, s.r.o., Marius Pedersen Group, vydala nový ceník s upravenými cenami za likvidaci odpadu na r. 2009 . Navýšení je zdůvodněno zvýšením cen skládkovného.

12/ Fa Katro Semily upravila měsíční poplatek za 1 zásuvku TV ze 7 Kč na 10,50 Kč .

13/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo výpověď pro firmu p. Libora Pileckého z nebytových prostor v přízemí MŠ Koberovy k 30.6.2009, z důvodu potřeby navýšení kapacity MŠ.

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

14/ Firma BONA VOX předložila cenovou nabídku na fotovoltaické elektrárny na střechy ZŠ a MŠ Koberovy, s návratností investice do cca 9 let bez dotací, v případě získání a využití dotací se návratnost podstatně zkrátí.

15/ Fa EMPEMONT s.r.o. předložila nabídku na radarové svítící jednotky, sledující průměrnou a nejvyšší rychlost a počet projetých vozidel. ZO považuje jejich umístění v obci za užitečné, proto souhlasí s realizací prostřednictvím Mikroregionu Podkozákovsko.

16/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo umístění zrcadla na křižovatku u Rutkovských čp.82, z důvodu zajištění bezpečnosti.

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

17 / ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo úpravu obecních cest- Chloudov u čp. 1 a na Prosíčce pod čp. 17.

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

18 / ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z ROP na akci:
„ Rekonstrukce KD Koberovy- přístavba víceúčelového sálu“

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

19/ Zastupitelé upozorňují na potřebu umístění řádné lavičky v areálu Kalich a umístění rozbočníku na křižovatku do Besedice – ukazujícího směr Loučky a Michovka- Zbirohy, aby turisté nebloudili.

20/ Na příští schůzi ZO bude zvolena nová školská rada .

Zdeněk Hoření 1.ověřovatel

Eva Šírková

2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět